UUSIMMAT PÄIVITYKSET:

17.4.2023
TAPAHTUMAKALENTERI
6.5. Päivärivitanssit

27.2.2023
JÄSENTUOTTEET

- Uusi jäsentuote: Heijastin

TULEVAT TAPAHTUMAT

- 25v. Juhlallisuuksia

YHDISTYSTOIMINTA

- Toimintasuunnitelma 2023
- Vuosikertomus 2022


27.12.2022
TANSSITUNNIT

- Kirsin tunnit Kaarinassa
- Sirpan tunnit T-talollaKÄVIJÄLASKURI

Käyntejä kotisivuilla:152163 kpl


DESPERADO LINE DANCERS RY:N SÄÄNNÖT

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Desperado Line Dancers ja sen kotipaikka on Turku.


2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on amerikkalaisen rivitanssiharrastuksen edistäminen, tiedon levittäminen ja kiinnostuksen herättäminen tätä liikuntaharrastusta kohtaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, tanssiesityksiä, kilpailuja ja juhlia sekä on yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa ja järjestää jäsenilleen opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.


3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yksimielinen hallitus. Jäsenet ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä.

Henkilö, joka yhdistyksen toimintaa silmällä pitäen on erikoisen ansioitunut, voidaan hallituksen yksimielisestä päätöksestä kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kalenterivuoden aikana on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta. Jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Hän voi kuitenkin liittyä uudelleen jäseneksi suorittamalla laiminlyödyt jäsenmaksut sekä liittymismaksun.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle. Eroamisen voi tehdä myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä, jos hän on syyllistynyt hyvän tavan tai yhdistyksen sääntöjen vastaiseen toimintaan. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi on myös kaksi vuotta, puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee myös sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta silloin, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta jäsenen liittymiseen ja eroamiseen liittyviä asioita, joihin vaaditaan yksimielinen päätös. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee asian, vaaleissa arpa.


5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja kukin yksin. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama lupa.


6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.


7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin hallituksen jäsenelle.


8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous voidaan pitää myös silloin, kun kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan tilintarkastaja ja varamies
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava sihteerille hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.